1. അഥർവാധിപൻ

    1. നാ.
    2. ബുധൻ (അഥർവത്തിനു അധിപനായ ഗ്രഹം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക