1. അഥർവൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. ഒരു ആചാര്യൻ
    4. അഥർവവേദത്തിൻറെ കർത്താവ് ഒരു പ്രജാപതി
    5. അഗ്നിയെയും സോമനെയും ഉപാസിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക