1. അദണ്ഡകര

    1. വി.
    2. പിഴയിൽനിന്നും ശിക്ഷയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക