1. അദത്ക

  1. വി.
  2. അദന്ത
 2. അധോദിക്ക്

  1. നാ.
  2. തെക്കേദിക്ക്
  3. താഴത്തെ ദിക്ക്, ഭൂമിയുടെ കീഴ്വശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക