1. അദഭ്ര

    1. വി.
    2. ചെറുതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക