1. അദഭ്രം

  1. നാ.
  2. കടൽ
 2. അതിഭരം, -ഭാരം

  1. നാ.
  2. വലിയ ചുമട്
  3. ആധിക്യം, വേഗം
  4. (വാക്യത്തിലെ) അവ്യക്തത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക