1. അദമ്യ

  1. വി.
  2. ദമനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, അടക്കാൻ കഴിയാത്ത
  3. മെരുക്കാൻ കഴിയാത്ത
 2. ആത്മ്യ

  1. വി.
  2. തന്നെസംബന്ധിച്ച
  3. (സമാസാന്തത്തിൽ) അതേസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുക എന്ന സ്ഥിതി. ഉദാ: താദാത്മ്യം = അതിൻറെ സ്വഭാവം
 3. അതിമായ

  1. വി.
  2. മായയെ അതിജീവിച്ച, മുക്തി നേടിയ
 4. ആത്മീയ

  1. വി.
  2. തന്നെ സംബന്ധിച്ചതായ, തനിക്കുള്ള
  3. ആത്മസംബന്ധമായ, ആധ്യാത്മികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക