1. അദലിത

    1. വി.
    2. പിളർക്കാത്ത, ഭിന്നമാക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക