1. അദല1

  1. വി.
  2. ഇതളില്ലാത്ത, ഇലയില്ലാത്ത
 2. അദല2

  1. നാ.
  2. കറ്റാർവാഴ
  3. നീർക്കടമ്പ്
 3. അതല

  1. വി.
  2. അടിത്തട്ടില്ലാത്ത, ആഴമുള്ള
 4. അത്തല

  1. നാ.
  2. അപ്പുറം, മറുപക്ഷം
 5. അത്തൽ

  1. നാ.
  2. ദുഃഖം, കഷ്ടത, വ്യസനം, ദൗർഭാഗ്യം
 6. ആതള

  1. നാ.
  2. എലിയാവണക്ക്
 7. അതിലെ, ലേ

  1. അവ്യ.
  2. അതിലുള്ള
  3. ആവഴിയേ
 8. ആത്തോൽ, - ല്, -ൾ

  1. നാ.
  2. അന്തർജനം
 9. അതുല, -തുല്യ

  1. വി.
  2. തുല്യതയറ്റ, നിസ്തുലമായ
 10. ആതാളി

  1. നാ.
  2. ശബ്ദക്, മുഴക്കം, ബഹളം, ആതുളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക