1. അദാക്ഷിണ്യ

    1. വി.
    2. സൗജന്യമില്ലാത്ത, സൗമനസ്യമില്ലാത്ത
  2. അദക്ഷിണ്യ, -ദക്ഷിണീയ

    1. വി.
    2. ദക്ഷിണയ്ക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക