1. അദിവ്യ

    1. വി.
    2. ദിവ്യമല്ലാത്ത, ലൗകികമായ, സാധാരണമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക