1. അദുഃഖ

  1. വി.
  2. ദുഃഖമില്ലാത്ത, സുഖമുള്ള, ശാന്തിയുള്ള
 2. അത്തുക

  1. ക്രി.
  2. ചേരുക, ചേർന്നിരിക്കുക, പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക
  3. പുരട്ടുക
  4. ചാരുക
  5. തേയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക