1. അദുഗ്ധ

    1. വി.
    2. കറവറ്റ (പശു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക