1. അദൃഷ്ടകർമാവ്

    1. നാ.
    2. ചെയ്തു പരിചയമില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക