1. അദൃഷ്ടനരം

    1. നാ.
    2. മൂന്നാമതൊരാൾ ഇല്ലാതെ രണ്ടുപേർ മാത്രം ചേർന്നു ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക