1. അദൃഷ്ടഫലം

    1. നാ.
    2. പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാവിഫലം (ഭാവി അജ്ഞാതമാകയാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക