1. അദൃഷ്ടവാദം

    1. നാ.
    2. പരലോകം, ആത്മാവ് തുടങ്ങിയ ഇന്ദിയാതീതങ്ങളായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക