1. അദേഹൻ

    1. നാ.
    2. ദേഹമില്ലാത്തവൻ, കാമദേവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക