1. അദോഷ

  1. വി.
  2. ദോഷമില്ലാത്ത, ന്യൂനതയില്ലാത്ത
  3. അപരാധമില്ലാത്ത
  4. കാവ്യദോഷമില്ലാത്ത
 2. ആദേശി

  1. നാ.
  2. കല്പനകൊടുക്കുന്നവൻ, നായകൻ
  3. ദൈവജ്ഞൻ, ജ്യൗതിഷികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക