1. അദോഹം

    1. നാ.
    2. പാലു കറക്കാതിരിക്കൽ
    3. പശുവിനെ കറന്നുകൂടാത്ത സമയം, കറവയറ്റ കാലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക