1. അദ്യതന

  1. വി.
  2. ഇന്നുള്ള, ഇക്കാലത്തുള്ള, ഇപ്പോഴുള്ള
 2. അധിയോധൻ

  1. നാ.
  2. മുഖ്യയോദ്ധാവ്
 3. അധ്യധീന

  1. വി.
  2. പൂർണമായും അധീനമായ, കീഴ്പ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക