1. അദ്യാവധി

    1. അവ്യ.
    2. ഇന്നുവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക