1. അദ്രവ്യ

    1. വി.
    2. കൊള്ളരുതാത്ത
    3. ദ്രവ്യമില്ലാത്ത, സ്വത്തില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക