1. അദ്രവ്യം

    1. നാ.
    2. കൊള്ളരുതാത്ത വസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക