1. അദ്രികന്യ

    1. നാ.
    2. പാർവതി. ("അദ്രി", "കന്യ" ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ പര്യായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പാർവതി എന്നർഥമായ പദങ്ങളുണ്ടാക്കാം.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക