1. അദ്രികുക്ഷി

    1. നാ.
    2. പർവതഗുഹ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക