1. അദ്രിജാതം

    1. നാ.
    2. കന്മദം
    3. കാട്ടുതീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക