1. അദ്രിജ1

  1. വി.
  2. പർവതത്തിൽ ഉണ്ടായ
 2. അദ്രിജ2, -ജാത

  1. നാ.
  2. പാർവതി
  3. മലന്തിപ്പല്ലി
 3. ആദിരാജാ, ആലി-, ആഴി-

  1. നാ.
  2. കണ്ണൂർ മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനപ്പേർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക