1. അദ്രിബുധ്ന

    1. വി.
    2. പാറയിൽ വേരൂന്നിയ
    3. കല്ലുപോലെ ഉറച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക