1. അദ്രിശൃംഗം

    1. നാ.
    2. കൊടുമുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക