1. അദ്രുതം

    1. അവ്യ.
    2. വേഗത്തിൽ അല്ലാതെ, പതുക്കെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക