1. അദ്വന്ദ

    1. വി.
    2. രണ്ടെന്ന ഭാവമില്ലാത്ത, ഇരട്ടയല്ലാത്ത
    3. ശത്രുവില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക