1. അദ്വയു

    1. വി.
    2. പ്രവൃത്തിയും വിചാരവും രണ്ടല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക