1. അദ്വയൻ

    1. നാ.
    2. പരമാത്മാവ്
    3. ശ്രീബുദ്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക