1. അദ്വിതീയ

    1. വി.
    2. രണ്ടാമത്തേതല്ലാത്ത
    3. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
    4. ഒറ്റയായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക