1. അദ്വിഷേണ്യ

    1. വി.
    2. ദോഷം ഇല്ലാത്ത, വിരോധം ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക