1. അദ്വിഷേണ്യം

    1. നാ.
    2. ദ്രാഹബുദ്ധിയില്ലായ്മ, വിദ്വേഷമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക