1. അദ്വൈത

    1. വി.
    2. രണ്ടല്ലാത്ത, ഒന്നായ, ഏകഭാവമുള്ള, വ്യത്യാസമില്ലാത്ത, മാറ്റം വരാത്ത
    3. സാമ്യമില്ലാത്ത, ഏകമാത്രമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക