1. അദ്വൈതി

    1. നാ.
    2. അദ്വൈതമതവിശ്വാസി
    3. കപടമായി തത്ത്വവാദം ചെയ്യുന്ന ആൾ (പരിഹാസത്തിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക