1. അധഃകൃതൻ

  1. നാ.
  2. കീഴാക്കപ്പെട്ടവൻ
  3. ദളിതൻ
 2. അധികൃതൻ

  1. നാ.
  2. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഭരണാധികാരി, തലവൻ
 3. അലഗർദൻ

  1. നാ.
  2. ചവിട്ടിയവനെ പീഡിപ്പിക്കാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക