1. അധഃപതനം

  1. നാ.
  2. താഴെ വീഴൽ, താണുപോകൽ
  3. നാശം
 2. അതിപതനം

  1. നാ.
  2. കവിഞ്ഞുപൊകൽ, അതിരുകടക്കൽ
  3. വീഴ്ച
  4. ശീഘ്രഗമനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക