1. അധന്യ

    1. വി.
    2. ധാന്യസമൃദ്ധിയില്ലാത്ത, ധന്യതയില്ലാത്ത, ഭാഗ്യമില്ലാത്ത, ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക