1. അധമത്വബോധം

    1. നാ.
    2. അധമനാണെന്ന ബോധം, അപകർഷത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക