1. അധമദശ

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. അധമൻറെ (നീചത്തിലും ശത്രുക്ഷേത്രത്തിലും നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൻറെ) ദശ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക