1. അധമഭൂമി

    1. നാ.
    2. അശുഭലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ ഭൂമി, വീടുപണിയാൻ കൊള്ളാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക