1. അധമയോഗം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. സൂര്യകേന്ദ്രത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന യോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക