1. അധമാധമ

    1. വി.
    2. ഏറ്റവും അധമമായ, താണതിലും താണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക