1. അധമാർധം

  1. നാ.
  2. നാഭിക്കു കീഴുള്ള ശരീരഭാഗം
 2. ആത്മാർഥം

  1. അവ്യ.
  2. തനിക്കുവേണ്ടി
  3. ഹൃദയംഗമമായി, അകമഴിഞ്ഞ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക