1. അധമർണൻ

    1. നാ.
    2. കടം വാങ്ങിയവൻ, കടം മൂലം അധമത്വം ഭവിച്ചവൻ. ഉത്തമർണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക