1. അധരകായം

    1. നാ.
    2. അരയ്ക്കു താഴെയുള്ള ഭാഗം. ഉത്തരകായം
  2. ആതിരേക്യം

    1. നാ.
    2. ആധിക്യം, ആവശ്യത്തിൽ കവിഞ്ഞുള്ള സ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക